Research Article
BibTex RIS Cite

Statistical Analysis of the Environmental Impacts of Brine Discharged by the Tuz Gölü Natural Gas Storage Project on Tuz Gölü

Year 2024, Volume: 8 Issue: 1, 40 - 53, 30.06.2024
https://doi.org/10.29002/asujse.1462579

Abstract

Tuz Gölü Natural Gas Storage Project is one of the most crucial projects developed by BOTAŞ within the framework of ensuring energy supply security. Within the scope of this project. artificial caverns are created for the storage of natural gas and for this purpose. salt layers located 700 to 1500 meters below the ground are leached with fresh water. The brine released as a result of the leaching is discharged into the Tuz Gölü through a 40 km pipeline. This study aims to analyze and interpret the effects of this discharge on the Tuz Gölü. pH, Electrical Conductivity, Salinity, Dissolved Solids Suspended Solids, Sulfate, Chloride Alkalinity, Nitrate, Nitrite, Ammonium Nitrogen, Sodium, Magnesium, Calcium, Oil and Gress parameters were analyzed to determine the water quality in the brine samples taken monthly from the brine discharge point from 2015 when the discharge started until 2023. Related measurements were taken monthly within the scope of this project and analyzed by an accredited laboratory. SPSS 25.0 for Windows package program was used for data analysis. Mean and standard deviation values were used to describe the data. Kolmogorov Smirnov normality test was performed to confirm conformity of the research parameters to the standard normal distribution. The present study aims to provide an environmental impact prediction for future projects.

References

 • [1] EPDK Enerji Piyasası 2022 Yılı Piyasa Gelişim Raporu.
 • [2] Şener, G. (2016). Çözelti madenciliği ile yer altı tuz domlarında doğal gaz depolama. Master’s thesis, G.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • [3] BOTAŞ (2017). Tuz Gölü underground natural gas storage facility capacity expansion project environmental social ımpact assessment report.
 • [4] International Energy Outlook (2018).
 • [5] Türeyen, Ö. İ. (2000). Effects of wellbore conditions on the performance of underground gas- Storage reservoirs, Master’s thesis, İTÜ., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [6] Güney, E. (2004). Türkiye hidrocoğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • [7] Şahin, C., Doğanay, H., & Özcan, N. A. (2000). Türkiye coğrafyası. Gündüz Yayıncılık.
 • [8] Can, A. (2019). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. 7. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • [9] Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 11. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • [10] Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. 3. Baskı, Sage Publications Ltd., London.
 • [11] Bryman, A., & Cramer, D. (1999). Quantitative data analysis with SPSS release 8 for Windows. Routledge, London.
 • [12] Carver, H., & Nash, J. (2012). Doing data analysis with SPSS version 18. Cole Cengage Learning, Boston.
 • [13] Corder, W., & Foreman, I. (2009). Nonparametric statistics for non-statisticians: A step-by-step approach. A John Wiley & Sons, Inc., Publication, New Jersey.
 • [14] Landau, S., & Everitt, S. (2004). A handbook of statistical analyses using SPSS. Chapman & Hall/CRC Press LLC, New York.
 • [15] Connolly, P. (2007). Quantitative data analysis in education: A critical introduction using SPSS. Routledge, London.
 • [16] Yılmaz, K., & Turanlı, M. (2023). A Multi-disciplinary investigation of linearization deviations in different regression models. Asian Journal of Probability and Statistics, 22(3), 15-19.
 • [17] https://www.csb.gov.tr/flamingo-nufusu-iki-kat-artti-bakanlik-faaliyetleri-27593.

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesi Tarafından Deşarj Edilen Tuzlu Suyun Tuz Gölü Üzerindeki Çevresel Etkilerinin İstatistiksel Analizi

Year 2024, Volume: 8 Issue: 1, 40 - 53, 30.06.2024
https://doi.org/10.29002/asujse.1462579

Abstract

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi ülkemiz enerji arz güvenliğinin sağlanması hedefi kapsamında BOTAŞ tarafından yürütülmekte olan en önemli projelerden biridir. Proje kapsamında doğal gazın depolanması amacıyla yapay mağaralar (kaverna) oluşturulmakta ve bu amaçla yerin 700 ile 1500m altında bulunan tuz tabakaları tatlı su ile çözülmektedir. Çözme sonucu açığa çıkan tuzlu su ise yaklaşık 40km boru hattı ile Tuz Gölü’ne deşarjı sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı söz konusu deşarjın Tuz Gölü’ne etkilerinin analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır. Bu amaçla deşarjın başladığı 2015 yılından 2023 yılına kadarki tuzlu su deşarj noktasından proje kapsamında kurumca aylık olarak alınan tuzlu su örneklerinde su kalitesinin belirlenmesi amacıyla pH, Elektirksel İletkenlik, Askıda Katı Maddeler, Tuzluluk, Çözünmüş Katılar, Askıda Katı Maddeler, Alkalinite, Sülfat, Klorür, Nitrat, Nitrit, Amonyum Azotu, Sodyum, Magnezyum ve Kalsiyum parametreleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında analiz sonuçları istatistiki olarak değerlendirilmiş, verilerin analizinde SPSS 25.0 for Windows paket programı kullanılmıştır. Verilerin tanımlanmasında ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Araştırma parametrelerinin standart normal dağılıma uygunluğunun test edilmesi için Kolmogorov Smirnov normallik testi uygulanmıştır. Çalışma ile bundan sonrasında yapılacak projeler için bir çevresel etki öngörüsü sağlanması hedeflenmiştir.

References

 • [1] EPDK Enerji Piyasası 2022 Yılı Piyasa Gelişim Raporu.
 • [2] Şener, G. (2016). Çözelti madenciliği ile yer altı tuz domlarında doğal gaz depolama. Master’s thesis, G.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • [3] BOTAŞ (2017). Tuz Gölü underground natural gas storage facility capacity expansion project environmental social ımpact assessment report.
 • [4] International Energy Outlook (2018).
 • [5] Türeyen, Ö. İ. (2000). Effects of wellbore conditions on the performance of underground gas- Storage reservoirs, Master’s thesis, İTÜ., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [6] Güney, E. (2004). Türkiye hidrocoğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • [7] Şahin, C., Doğanay, H., & Özcan, N. A. (2000). Türkiye coğrafyası. Gündüz Yayıncılık.
 • [8] Can, A. (2019). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. 7. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • [9] Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 11. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • [10] Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. 3. Baskı, Sage Publications Ltd., London.
 • [11] Bryman, A., & Cramer, D. (1999). Quantitative data analysis with SPSS release 8 for Windows. Routledge, London.
 • [12] Carver, H., & Nash, J. (2012). Doing data analysis with SPSS version 18. Cole Cengage Learning, Boston.
 • [13] Corder, W., & Foreman, I. (2009). Nonparametric statistics for non-statisticians: A step-by-step approach. A John Wiley & Sons, Inc., Publication, New Jersey.
 • [14] Landau, S., & Everitt, S. (2004). A handbook of statistical analyses using SPSS. Chapman & Hall/CRC Press LLC, New York.
 • [15] Connolly, P. (2007). Quantitative data analysis in education: A critical introduction using SPSS. Routledge, London.
 • [16] Yılmaz, K., & Turanlı, M. (2023). A Multi-disciplinary investigation of linearization deviations in different regression models. Asian Journal of Probability and Statistics, 22(3), 15-19.
 • [17] https://www.csb.gov.tr/flamingo-nufusu-iki-kat-artti-bakanlik-faaliyetleri-27593.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Environmental Engineering (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Nagehan Akter Önal 0000-0002-9973-2193

Hakan Çelebi 0000-0002-7726-128X

Publication Date June 30, 2024
Submission Date April 1, 2024
Acceptance Date May 2, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Akter Önal, N., & Çelebi, H. (2024). Statistical Analysis of the Environmental Impacts of Brine Discharged by the Tuz Gölü Natural Gas Storage Project on Tuz Gölü. Aksaray University Journal of Science and Engineering, 8(1), 40-53. https://doi.org/10.29002/asujse.1462579

Aksaray J. Sci. Eng. | e-ISSN: 2587-1277 | Period: Biannually | Founded: 2017 | Publisher: Aksaray University | https://asujse.aksaray.edu.tr
ASUJSE is indexing&Archiving in

crossref-logo-landscape-100.png    scholar_logo_30dp.png          oaliblogo2.jpg   GettyImages_90309427_montage_255x130px.png search-result-logo-horizontal-TEST.jpg

22644 EBSCOCreative Commons License