Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hydrogeochemical, Geotechnical and Soil Geochemistry Characteristics of Aksaray University Campus Area, Aksaray

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 90 - 112, 30.06.2020
https://doi.org/10.29002/asujse.712844

Öz

This study aims to investigate hydrogeological, geochemical and geotechnical properties of the Aksaray University campus area. Within this context, the hydrogeochemical results of water samples collected from 4 different water points from the campus area, geochemical analysis of 17 soil samples, and geotechnical properties of rock samples obtained from drill core and description of core-logging performed in 2008 were evaluated. Hydrogeological studies have shown that two different water facies with Na-Cl and Ca-Cl water types developed in the study area. These waters are classified as low quality, but usable, and 3rd quality for irrigation water according to irrigation water standards and electrical conductivity values. According to geotechnical experiments, it was determined that the argillaceous limestone, which spread widely under the cover of the campus area, had bearing capacity of 36.5 kg/cm2 and belonged to the low strength rock class. As and Pb contents of the soil samples are at higher values, compared to the average upper crust values. According to the anomaly distribution maps prepared for Cl and Na elements, it was determined that east, southwest and northwest parts of the campus area contain higher values of Na and Cl than that of other parts of campus. The results of this study will provide more planned and efficient green-area studies to be carried out in the campus area and protection of the green-areas.

Kaynakça

 • [1] H. Tuncay, Su Kalitesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, No: 512, (Akademik Yayın, İzmir, 1994) 243s.
 • [2] K. Haktanır, S. Arcak, Çevre Kirliliği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, No: 1503, (Akademik Yayın, Ankara, 1998) 323s.
 • [3] N. Yıldız, Toprak Kirletici Bazi Ağır Metallerin (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, Atatürk Univ. Ziraat Fak. Derg. 32 (2) (2001) 207-213.
 • [4] Bozan, Balya (Balıkesir) Pb-Zn Yatağının Jeolojisi, Jeokimyası ve Izotop Karakteristikleri, YL Tezi, Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (2017) 210s.
 • [5] S. Bozan, G. Demirela, İ. Kuscu, Balya (Balıkesir) Pb-Zn Yatağı’nin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri, 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, (2017) 496-497.
 • [6] H. Çelebi, G. Gök, Topraklarda Otoyol Ve Trafik Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniv. Muh. Bilim. Derg., 24 (6) (2018) 1169-1178.
 • [7] L. Altaş, M. Işık, M.M. Kavurmacı, Determination of Arsenic Levels in the Water Resources of Aksaray Province, Turkey, Journal of Environmental Management 92 (2011) 2182-2192.
 • [8] M.F. Ertugay, M. Başlar, S. Sallan, Beyşehir-Isparta Karayolu Kenarinda Yetiştirilen Buğdaylarda Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi, Dünya Gıda Dergisi, 1 (2012) 84-88.
 • [9] M. Akyıldız, B. Karataş, Adana Şehir Merkezindeki Topraklarda Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33 (2) (2018) 199-214.
 • [10] M.C. Göncüoğlu, V. Toprak, İ. Kuşçu, A. Erler, E. Olgun, B. Rojay, 1992, Orta Anadolu Masifi’nin Batı Bölümünün Jeolojisi, Bölüm 2: Orta Kesim, TPAO Rap. No: 3155 (1992) 76s.
 • [11] M.C. Göncüoğlu, A. Erler, V. Toprak, E. Olgun, K. Yalınız, İ. Kuşcu, S. Köksal, K. Dirik, Orta Anadolu Masifi’nin Orta Bölümü’nün Jeolojisi, Bölüm 3: Orta Kızılırmak Tersiyer Baseni’nin Jeolojik Evrimi”, TPAO Rap. No. 3313 (1993) 104s.
 • [12] M.C. Göncüoğlu, K. Dirik, A. Erler, K. Yalınız, L. Özgül, İ. Çemen, Tuzgölü Havzası Batı Kısmının Temel Jeolojik Sorunları”, TPAO Rapor No: 3753 (1996).
 • [13] Y. Arıkan, The geology and Petroleum Prospects of the Tuz Gölü Basin, Bulletin of the Mineral Research and Exploration Institute of Turkey, 85 (1975) 17-44.
 • [14] K. Dirik, O. Erol, Tuzgölü ve Civarının Tektonomorfolojik Evrimi, Orta Anadolu, Türkiye, Haymana-Tuzgölü-Ulukışla Basenleri Uygulamalı Çalışma (Workshop), TPJD Özel Sayı: 5 (2000) 27-46.
 • [15] İ. Çemen, M.C. Göncüoğlu, K. Dirik, Structural Evolution of the Tuz Gölü Basin in Central Anatolia, Turkey, The Journal of Geology, 107 (6) (1999) 693-706.
 • [16] O. Usta, Aksaray’da Doğal Karbondioksit (CO2) Üretimi, Su-Enerji-Sağlık Sempozyumu Bildiri Özleri, 20-23 Ekim (2008) 64, Aksaray.
 • [17] M.M. Kavurmacı, M. Sarı, G. İnce, Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının Jeoteknik Değerlendirlmesi, Aksaray Üniversitesi Müh. Fak., (2008), Aksaray.
 • [18] C. Güler, G.D. Thyne, Hydrologic and Geologic Factors Controlling Surface and Groundwater Chemistry in Indian Wells - Owens Valley Area, Southeastern California, USA. Journal of Hydrology, 285 (2004) 177-198.
 • [19] M.M. Kavurmacı, H. Elhatip, Tuzlu Göl Sistemlerinde Tuzlusu-Tatlısu Arayüzey İlişkilerinin İncelenmesi; Tuz Gölü Örneği, 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 06-10 Nisan (2015) 190-191 Ankara.
 • [20] International Soil And Rock Mechanics ISRM Rock Characterization, Testing and Monitoring, ISRM Suggested Methods, Brown ET (editor), (Pergamon Press, Oxford, 1981) 211p.
 • [21] S. Yıldırım, Zemin İncelemesi ve Temel Tasarımı, (Birsen Yayınları, İstanbul, 2002).
 • [22] T. M. Chiroma, R. O. Ebewele, F.K. Hymore, Comparative Assessement of Heavy Metal Levels in Soil, Vegetables and Urban Grey Waste Water used for Irrigation in Yola and Kano, International Refereed Journal of Engineering and Science, 3 (2) (2014) 01-09.
 • [23] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 2001.
 • [24] C. Reimann, P. Caritat, Chemical Elements in the Environment, (Springer-Verlag, Berlin, 1998) pp.397.
 • [25] A. Gökçe, Maden Yatakları, (Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2000), 335s.
 • [26] UNICEF, United Nations Children’s Fund, Arsenic Primer, Guidance for UNICEF Country Offices on The Investigation and Mitigation of Arsenic Contamination, Water, Environment and Sanitation Section Programme Division, (Unicef, New York, 2008)
 • [27] K.F. Zengin, Ö. Munzuroğlu, Fasulye Fidelerinin (Phaseolus vulgaris L.) Kök, Gövde ve Yaprak Büyümesi Üzerine Kadmiyum (Cd++) ve Civa (Hg++)'nın Etkileri, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi 24 (1) (2003) 64-75.
 • [28] F.N. Kafadar, S. Saygıdeğer, Gaziantep İlinde Organize Sanayi Bölgesi Atık Suları İle Sulanan Bazı Tarım Bitkilerinde Kurşun (Pb) Miktarlarının Belirlenmesi, Ekoloji 19 (75) (2010) 41-48.
 • [29] A. Sales, A. Alvarez, M.R. Areal, L. Maldonado, P. Marchisio, M. Rodrfgueza and E. Bedascar, The Effect of Different Propolis Harvest Methods on Its Lead Contents Determined by ETAAS and UV-Vis, S. Journal of Hazardous Materials, 137 (2006) 1352-1356.
 • [30] G. Özkan, Endüstriyel Bölge Komsuluğunda Kıyısal Kırsal Alandaki Hava Kalitesi Muallimköy’de Partikül Maddede ve Topraktaki Ağır Metal Kirliliği, YL Tezi, Gebze YTE, (2009) 64s.
 • [31] P. Grandjean, P.J. Landrigan, Neurobehavioural Effects of Developmental Toxicity”, The Lancet Neurology, 13 (2014) 330-338.
 • [32] H. Hu, R. Shih, S. Rothenberg, B.S. Schwartz, The Epidemiology of Lead Toxicity in Adults: Measuring Dose and Consideration of Other Methodologic Issues, Environmental Health Perspectives, 115 (2007) 455-62.
 • [33] A. Mathee, T. Kootbodien, T. Kapwata, N. Naicker, Concentrations of Arsenic and Lead in Residential Garden Soil From Four Johannesburg Neighbourhoods, Environmental Research, 167 (2018) 524-527.
 • [34] N. Teutsch, Y. Erel, L. Halicz, A. Banin, Distribution of Natural and Anthropogenic Lead in Mediterranean Soils, Geochim. Cosmochim Acta, 65 (2001) 2853-2864.
 • [35] L. Mao, E.H. Bailey, J. Chester, J. Dean, E.L. Ander, S.R. Chenery, S.D. Young, Lability of Pb in Soil: Effects of Soil Properties and Contaminant Source, Environmental Chemistry, 11 (2014) 690–701.
 • [36] R.L. Rudnick, S. Gao, The Composition of the Continental Crust, In: Holland, H.D. and Turekian, K.K., Eds., Treatise on Geochemistry, Vol. 3, The Crust, (Elsevier-Pergamon, Oxford, 2003) 1-64.
 • [37] R.W. Boyle, R. Jonasson, The Geochemistry of Arsenic and Its Use As An Indicator Element In Geochemical Prospecting, Journal of Geochemical Exploration, 2 (3) (1973) 251-296.
 • [38] D.Q. Hung, O. Nekrassova, R.G. Compton, Analytical Methods for Inorganic Arsenic In Water: A Review, Talanta, 64 (2004) 269-277.
 • [39] C. Karadaş, Balya İlçesi ve Yakın Köylerindeki Toprak Kirliliğinin Çocuklar Üzerine Etkisinin In Vitro Gastroinstestinal Ekstraksiyon Yöntemi ile Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi (2008) 129s.
 • [40] M. Afşin, S. Bayarı, Ü.G. Durukan, O. Usta, Kapalı Havzası Yeraltısuyundaki Karbondioksitin Kökeni, 1. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu, Karaman Üni., 20-22 Ekim (2010), Karaman.
 • [41] M.M. Kavurmacı, Şereflikoçhisar Havzası Yeraltı Sularının Hidrojeolojik ve Hidrokimyasal Açıdan İncelenmesi ve Bölgedeki Tuzlusu Girişiminin Çevresel Etkilerinin Araştırılması, Doktora Tezi, Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (2013) 210s.

Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının Hidrojeokimyasal, Jeoteknik ve Toprak Jeokimyası Karakteristikleri, Aksaray

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 90 - 112, 30.06.2020
https://doi.org/10.29002/asujse.712844

Öz

Bu çalışma, Aksaray Üniversitesi kampüs alanının, hidrojeolojik, jeokimyasal ve jeoteknik bakımdan incelenmesini konu almaktadır. Bu kapsam doğrultusunda, kampüs alanı içerisinden 4 farklı su noktasından toplanan su örneklerine ait analiz sonuçları, 17 adet toprak numunesinin jeokimyasal analizi ve 2008 yılında gerçekleştirilen sondajlardan elde edilen kuyu log-tanımlamaları ile kaya numunelere ait jeoteknik özellikler incelenmiştir. Hidrojeolojik çalışmalar, inceleme alanında Na-Cl ve Ca-Cl su tiplerine sahip iki farklı su fasiyesinin geliştiğini göstermiştir. Bu sular, sulama suyu standartlarına ve elektriksel iletkenlik değerlerine göre sulama suyu kalitesi düşük ancak kullanılabilir III. kalite sulama suyu olarak sınıflandırılmıştır. Jeoteknik incelemelere göre, kampüs alanı örtü tabakasının altında geniş yayılım gösteren killi kireçtaşlarının güvenli taşıma gücü değerinin 36,5 kg/cm2 olduğu ve mukavemeti düşük dayanımlı kayaç sınıfına girdiği belirlenmiştir. Toprak örneklerinin As ve Pb içerikleri, ortalama üst kabuk değerlerine göre yüksek sayılabilecek değerlerdedir. Cl ve Na elementleri için hazırlanan anomali dağılım haritalarına göre, kampüs alanının doğu, güney batı ve kuzey batı kesimlerinin Na ve Cl elementleri bakımından diğer bölgelere oranla daha yüksek değerler içerdiği belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, kampüs alanı içerisinde gerçekleştirilecek yeşil alan çalışmalarının daha planlı ve verimli bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıyacak ve yeşil alanların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

 • [1] H. Tuncay, Su Kalitesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, No: 512, (Akademik Yayın, İzmir, 1994) 243s.
 • [2] K. Haktanır, S. Arcak, Çevre Kirliliği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, No: 1503, (Akademik Yayın, Ankara, 1998) 323s.
 • [3] N. Yıldız, Toprak Kirletici Bazi Ağır Metallerin (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, Atatürk Univ. Ziraat Fak. Derg. 32 (2) (2001) 207-213.
 • [4] Bozan, Balya (Balıkesir) Pb-Zn Yatağının Jeolojisi, Jeokimyası ve Izotop Karakteristikleri, YL Tezi, Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (2017) 210s.
 • [5] S. Bozan, G. Demirela, İ. Kuscu, Balya (Balıkesir) Pb-Zn Yatağı’nin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri, 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, (2017) 496-497.
 • [6] H. Çelebi, G. Gök, Topraklarda Otoyol Ve Trafik Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniv. Muh. Bilim. Derg., 24 (6) (2018) 1169-1178.
 • [7] L. Altaş, M. Işık, M.M. Kavurmacı, Determination of Arsenic Levels in the Water Resources of Aksaray Province, Turkey, Journal of Environmental Management 92 (2011) 2182-2192.
 • [8] M.F. Ertugay, M. Başlar, S. Sallan, Beyşehir-Isparta Karayolu Kenarinda Yetiştirilen Buğdaylarda Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi, Dünya Gıda Dergisi, 1 (2012) 84-88.
 • [9] M. Akyıldız, B. Karataş, Adana Şehir Merkezindeki Topraklarda Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33 (2) (2018) 199-214.
 • [10] M.C. Göncüoğlu, V. Toprak, İ. Kuşçu, A. Erler, E. Olgun, B. Rojay, 1992, Orta Anadolu Masifi’nin Batı Bölümünün Jeolojisi, Bölüm 2: Orta Kesim, TPAO Rap. No: 3155 (1992) 76s.
 • [11] M.C. Göncüoğlu, A. Erler, V. Toprak, E. Olgun, K. Yalınız, İ. Kuşcu, S. Köksal, K. Dirik, Orta Anadolu Masifi’nin Orta Bölümü’nün Jeolojisi, Bölüm 3: Orta Kızılırmak Tersiyer Baseni’nin Jeolojik Evrimi”, TPAO Rap. No. 3313 (1993) 104s.
 • [12] M.C. Göncüoğlu, K. Dirik, A. Erler, K. Yalınız, L. Özgül, İ. Çemen, Tuzgölü Havzası Batı Kısmının Temel Jeolojik Sorunları”, TPAO Rapor No: 3753 (1996).
 • [13] Y. Arıkan, The geology and Petroleum Prospects of the Tuz Gölü Basin, Bulletin of the Mineral Research and Exploration Institute of Turkey, 85 (1975) 17-44.
 • [14] K. Dirik, O. Erol, Tuzgölü ve Civarının Tektonomorfolojik Evrimi, Orta Anadolu, Türkiye, Haymana-Tuzgölü-Ulukışla Basenleri Uygulamalı Çalışma (Workshop), TPJD Özel Sayı: 5 (2000) 27-46.
 • [15] İ. Çemen, M.C. Göncüoğlu, K. Dirik, Structural Evolution of the Tuz Gölü Basin in Central Anatolia, Turkey, The Journal of Geology, 107 (6) (1999) 693-706.
 • [16] O. Usta, Aksaray’da Doğal Karbondioksit (CO2) Üretimi, Su-Enerji-Sağlık Sempozyumu Bildiri Özleri, 20-23 Ekim (2008) 64, Aksaray.
 • [17] M.M. Kavurmacı, M. Sarı, G. İnce, Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının Jeoteknik Değerlendirlmesi, Aksaray Üniversitesi Müh. Fak., (2008), Aksaray.
 • [18] C. Güler, G.D. Thyne, Hydrologic and Geologic Factors Controlling Surface and Groundwater Chemistry in Indian Wells - Owens Valley Area, Southeastern California, USA. Journal of Hydrology, 285 (2004) 177-198.
 • [19] M.M. Kavurmacı, H. Elhatip, Tuzlu Göl Sistemlerinde Tuzlusu-Tatlısu Arayüzey İlişkilerinin İncelenmesi; Tuz Gölü Örneği, 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 06-10 Nisan (2015) 190-191 Ankara.
 • [20] International Soil And Rock Mechanics ISRM Rock Characterization, Testing and Monitoring, ISRM Suggested Methods, Brown ET (editor), (Pergamon Press, Oxford, 1981) 211p.
 • [21] S. Yıldırım, Zemin İncelemesi ve Temel Tasarımı, (Birsen Yayınları, İstanbul, 2002).
 • [22] T. M. Chiroma, R. O. Ebewele, F.K. Hymore, Comparative Assessement of Heavy Metal Levels in Soil, Vegetables and Urban Grey Waste Water used for Irrigation in Yola and Kano, International Refereed Journal of Engineering and Science, 3 (2) (2014) 01-09.
 • [23] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 2001.
 • [24] C. Reimann, P. Caritat, Chemical Elements in the Environment, (Springer-Verlag, Berlin, 1998) pp.397.
 • [25] A. Gökçe, Maden Yatakları, (Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2000), 335s.
 • [26] UNICEF, United Nations Children’s Fund, Arsenic Primer, Guidance for UNICEF Country Offices on The Investigation and Mitigation of Arsenic Contamination, Water, Environment and Sanitation Section Programme Division, (Unicef, New York, 2008)
 • [27] K.F. Zengin, Ö. Munzuroğlu, Fasulye Fidelerinin (Phaseolus vulgaris L.) Kök, Gövde ve Yaprak Büyümesi Üzerine Kadmiyum (Cd++) ve Civa (Hg++)'nın Etkileri, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi 24 (1) (2003) 64-75.
 • [28] F.N. Kafadar, S. Saygıdeğer, Gaziantep İlinde Organize Sanayi Bölgesi Atık Suları İle Sulanan Bazı Tarım Bitkilerinde Kurşun (Pb) Miktarlarının Belirlenmesi, Ekoloji 19 (75) (2010) 41-48.
 • [29] A. Sales, A. Alvarez, M.R. Areal, L. Maldonado, P. Marchisio, M. Rodrfgueza and E. Bedascar, The Effect of Different Propolis Harvest Methods on Its Lead Contents Determined by ETAAS and UV-Vis, S. Journal of Hazardous Materials, 137 (2006) 1352-1356.
 • [30] G. Özkan, Endüstriyel Bölge Komsuluğunda Kıyısal Kırsal Alandaki Hava Kalitesi Muallimköy’de Partikül Maddede ve Topraktaki Ağır Metal Kirliliği, YL Tezi, Gebze YTE, (2009) 64s.
 • [31] P. Grandjean, P.J. Landrigan, Neurobehavioural Effects of Developmental Toxicity”, The Lancet Neurology, 13 (2014) 330-338.
 • [32] H. Hu, R. Shih, S. Rothenberg, B.S. Schwartz, The Epidemiology of Lead Toxicity in Adults: Measuring Dose and Consideration of Other Methodologic Issues, Environmental Health Perspectives, 115 (2007) 455-62.
 • [33] A. Mathee, T. Kootbodien, T. Kapwata, N. Naicker, Concentrations of Arsenic and Lead in Residential Garden Soil From Four Johannesburg Neighbourhoods, Environmental Research, 167 (2018) 524-527.
 • [34] N. Teutsch, Y. Erel, L. Halicz, A. Banin, Distribution of Natural and Anthropogenic Lead in Mediterranean Soils, Geochim. Cosmochim Acta, 65 (2001) 2853-2864.
 • [35] L. Mao, E.H. Bailey, J. Chester, J. Dean, E.L. Ander, S.R. Chenery, S.D. Young, Lability of Pb in Soil: Effects of Soil Properties and Contaminant Source, Environmental Chemistry, 11 (2014) 690–701.
 • [36] R.L. Rudnick, S. Gao, The Composition of the Continental Crust, In: Holland, H.D. and Turekian, K.K., Eds., Treatise on Geochemistry, Vol. 3, The Crust, (Elsevier-Pergamon, Oxford, 2003) 1-64.
 • [37] R.W. Boyle, R. Jonasson, The Geochemistry of Arsenic and Its Use As An Indicator Element In Geochemical Prospecting, Journal of Geochemical Exploration, 2 (3) (1973) 251-296.
 • [38] D.Q. Hung, O. Nekrassova, R.G. Compton, Analytical Methods for Inorganic Arsenic In Water: A Review, Talanta, 64 (2004) 269-277.
 • [39] C. Karadaş, Balya İlçesi ve Yakın Köylerindeki Toprak Kirliliğinin Çocuklar Üzerine Etkisinin In Vitro Gastroinstestinal Ekstraksiyon Yöntemi ile Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi (2008) 129s.
 • [40] M. Afşin, S. Bayarı, Ü.G. Durukan, O. Usta, Kapalı Havzası Yeraltısuyundaki Karbondioksitin Kökeni, 1. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu, Karaman Üni., 20-22 Ekim (2010), Karaman.
 • [41] M.M. Kavurmacı, Şereflikoçhisar Havzası Yeraltı Sularının Hidrojeolojik ve Hidrokimyasal Açıdan İncelenmesi ve Bölgedeki Tuzlusu Girişiminin Çevresel Etkilerinin Araştırılması, Doktora Tezi, Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (2013) 210s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Yayınlanma Tarihi June 2020
Bölüm Research Article
Yazarlar

Gökhan DEMİRELA (Sorumlu Yazar)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Erkan YILMAZER
Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Türkiye


Mustafa KAVURMACI
Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendsliği Bölümü
Türkiye

Teşekkür Bu çalışmaya maddi imkan sağlayarak destekleyen Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne, kaya mekaniği deneylerinin yorumlanmasına değerli fikir ve görüşleriyle katkı koyan Prof. Dr. Mehmet Sarı’ya, toprak numunelerinin derlenmesi sırasındaki yardımları için Dr. Murat Kalkan ve M. Haydar Terzi ile su numunelerinin derlenmesi ve analizlerin gerçekleştirilmesi hususunda destekleri için ASÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’ne teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 1 Nisan 2020
Kabul Tarihi 15 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { asujse712844, journal = {Aksaray University Journal of Science and Engineering}, issn = {}, eissn = {2587-1277}, address = {Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Merkez Kampüs, 68100 Aksaray}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {90 - 112}, doi = {10.29002/asujse.712844}, title = {Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının Hidrojeokimyasal, Jeoteknik ve Toprak Jeokimyası Karakteristikleri, Aksaray}, key = {cite}, author = {Demirela, Gökhan and Yılmazer, Erkan and Kavurmacı, Mustafa} }
APA Demirela, G. , Yılmazer, E. & Kavurmacı, M. (2020). Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının Hidrojeokimyasal, Jeoteknik ve Toprak Jeokimyası Karakteristikleri, Aksaray . Aksaray University Journal of Science and Engineering , 4 (1) , 90-112 . DOI: 10.29002/asujse.712844
MLA Demirela, G. , Yılmazer, E. , Kavurmacı, M. "Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının Hidrojeokimyasal, Jeoteknik ve Toprak Jeokimyası Karakteristikleri, Aksaray" . Aksaray University Journal of Science and Engineering 4 (2020 ): 90-112 <http://asujse.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/51080/712844>
Chicago Demirela, G. , Yılmazer, E. , Kavurmacı, M. "Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının Hidrojeokimyasal, Jeoteknik ve Toprak Jeokimyası Karakteristikleri, Aksaray". Aksaray University Journal of Science and Engineering 4 (2020 ): 90-112
RIS TY - JOUR T1 - Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının Hidrojeokimyasal, Jeoteknik ve Toprak Jeokimyası Karakteristikleri, Aksaray AU - Gökhan Demirela , Erkan Yılmazer , Mustafa Kavurmacı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29002/asujse.712844 DO - 10.29002/asujse.712844 T2 - Aksaray University Journal of Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 112 VL - 4 IS - 1 SN - -2587-1277 M3 - doi: 10.29002/asujse.712844 UR - https://doi.org/10.29002/asujse.712844 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Aksaray University Journal of Science and Engineering Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının Hidrojeokimyasal, Jeoteknik ve Toprak Jeokimyası Karakteristikleri, Aksaray %A Gökhan Demirela , Erkan Yılmazer , Mustafa Kavurmacı %T Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının Hidrojeokimyasal, Jeoteknik ve Toprak Jeokimyası Karakteristikleri, Aksaray %D 2020 %J Aksaray University Journal of Science and Engineering %P -2587-1277 %V 4 %N 1 %R doi: 10.29002/asujse.712844 %U 10.29002/asujse.712844
ISNAD Demirela, Gökhan , Yılmazer, Erkan , Kavurmacı, Mustafa . "Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının Hidrojeokimyasal, Jeoteknik ve Toprak Jeokimyası Karakteristikleri, Aksaray". Aksaray University Journal of Science and Engineering 4 / 1 (Haziran 2020): 90-112 . https://doi.org/10.29002/asujse.712844
AMA Demirela G. , Yılmazer E. , Kavurmacı M. Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının Hidrojeokimyasal, Jeoteknik ve Toprak Jeokimyası Karakteristikleri, Aksaray. Aksaray J. Sci. Eng.. 2020; 4(1): 90-112.
Vancouver Demirela G. , Yılmazer E. , Kavurmacı M. Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının Hidrojeokimyasal, Jeoteknik ve Toprak Jeokimyası Karakteristikleri, Aksaray. Aksaray University Journal of Science and Engineering. 2020; 4(1): 90-112.
IEEE G. Demirela , E. Yılmazer ve M. Kavurmacı , "Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının Hidrojeokimyasal, Jeoteknik ve Toprak Jeokimyası Karakteristikleri, Aksaray", Aksaray University Journal of Science and Engineering, c. 4, sayı. 1, ss. 90-112, Haz. 2020, doi:10.29002/asujse.712844

Aksaray J. Sci. Eng. | e-ISSN: 2587-1277 | Period: Biannually | Founded: 2017 | Publisher: Aksaray University | https://asujse.aksaray.edu.tr


ASUJSE is indexing&Archiving in

crossref-logo-landscape-100.pngscilitLogo.png    scholar_logo_30dp.png   logo_wcmasthead_en.png   logo-large-explore.png    oaliblogo2.jpg   GettyImages_90309427_montage_255x130px.png search-result-logo-horizontal-TEST.jpgIndex Copernicus

DimensionsCreative Commons License