Research Article
BibTex RIS Cite

Kırşehir Bölgesi Mermerlerinin Mikronize Kalsit Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Year 2022, Volume: 6 Issue: 2, 178 - 191, 30.12.2022
https://doi.org/10.29002/asujse.1179592

Abstract

Bu çalışma kapsamında Kırşehir bölgesinde potansiyel mikronize kalsit sahalarının belirlenmesi ve bu sahaların gelecekte kağıt, boya, seramik, plastik, tarım ve hayvancılık gibi farklı endüstri kollarına kazandırılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 7 farklı bölgeden alınan örnekler üzerinde mineralojik petrografik, jeokimyasal ve renk analizleri gerçekleştirilmiştir. Jeokimyasal analizlerde temin edilen örneklerin CaCO3,SiO2 ve Fe2O3 gibi değerleri, renk analizleri ile de beyazlık dereceleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre MK-1, MK-2, MK-3, MK-4, MK-5, MK-6 bölgelerinin boya, kağıt ve plastik sektörü için gerekli değerleri sağladığı görülmüştür. Ancak seramik sektörü için özellikle CaCO3 değerleri ile Fe2O3 ve MgO gibi safsızlıkları dikkate alındığında, gerekli standartlarda olmadıkları belirlenmiştir. Bölgeler beyazlık değerleri açısından değerlendirildiğinde MK-7 bölgesinin sadece tarım ve hayvancılık sektörüne uygunluğu görülmüş olup diğer bölgelerin ise boya, kağıt, plastik ve seramik sektörlerinin kriterini sağladığı belirlenmiştir.

Supporting Institution

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi BAP

Thanks

Yazarlar, çalışmaya KMY.A4.21.003 No’lu proje ile sağladığı destekten dolayı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi BAP birimine ayrıca renk analizlerinin gerçekleştirilmesinde verdiği destekten dolayı OMYA Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye teşekkür ederler.

References

 • [1] Küçük, S. 2010. Kalsit madeninin ekonomik önemi, sektörün sorunları ve Niğde ili uygulaması. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y. Lisans Tezi, 249 s., Niğde.
 • [2] Yücetürk, G. 2010. Yapay mermerde kullanılan kuvars ve kalsit minerallerin fizikomekanik özellikleri. SDU International Journal of Technologic Sciences, 2(3): 72-80.
 • [3] Şahin, N. 1978. Türkiye kalsit olanakları ve kalsitin endüstriyel hammadde olarak hazırlanması. Bitirme Çalışması, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • [4] Deniz, V. 2018. Mermer atıklarının mikronize kalsit olarak değerlendirilme potansiyeli. Presented at the Mermer ve Çevre Çalıştayı, Muğla.
 • [5] DPT, 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2618-ÖİK: 629, Ankara.
 • [6] Kılıç, Ö. 2015. Çöktürülmüş kalsiyum karbonat üretimi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1), 79-86.
 • [7] Özdemir, S.K., Özdemir, E. 2013. Delikli nano CaCO3 üretimi. 3. Sanayi Şurası, Ankara.
 • [8] Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. 1981. Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics 75, 181–241.
 • [9] Koçyiğit, A. 1991. Changing stress orientation in progressive intra-continental deformation as indicated by the neotectonics of the Ankara region, (NW central Anatolia). TAPG Bulletin 3/1, 48–55.
 • [10] Şengör, A.M.C. 1979. The North Anatolian transform fault: its age, offset and tectonic significance. Jour. Geol. Soc. Lond., 136, pp. 269-282.
 • [11] Görür, N., Tüysüz, O., Şengör, A.M.C. 1998. Tectonic evolution of the central Anatolian basins. International Geology Review 40, 831– 850.
 • [12] MTA, 2002. 1/500.000 Türkiye Jeoloji Haritası. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • [13] Çayırlı, S. 2020. Kalsitin yüzey modifikasyonu: Bölüm II. Karakterizasyon yöntemleri ve kalite kontrol süreçleri. Bilimsel Madencilik Dergisi, 59(1), 65-78.
 • [14] Industrial Minerals, 2011. High Purity Limestone Quest., 48-52.
 • [15] McDonald, R. 1997. Colour physics for industry. Society of Dyers and Colourists, Second Edition, England.
 • [16] Uçurum, M. 2014. Kaplı kalsit üretimi ve ürün özellikleri. MT Bilimsel, (6), 1-10.
 • [17] Yeşil, Y. 2010. Melanj elyaf karışımlarında renk değerlerinin yeni bir algoritma geliştirilerek tahmin edilmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 288 s., Adana.
 • [18] Şahinbaşkan, T. 2002. Masaüstü yayıncılıkta renk ayırım parametrelerinin saptanması. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 227 s., İstanbul.
 • [19] Speirs, H.M. 1998. Introduction to prepress. Pira International, UK.
 • [20] Brues, S. 2000. Postscriptium on Color Management. Gretag Macbeth, İsviçre.
 • [21] Özcan, A. 2008. Kağıt yüzey pürüzlülüğünün L*a*b* değerleri üzerine etkisinin belirlenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(14), 53-61.
 • [22] Acar, K. 2009. Fluoresans renkler içeren boyama reçetesi tahmin algoritmalarında başarının artırılmasına yönelik yeni bir yöntem. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 424 s., İstanbul.
 • [23] Uçurum, M. 2015. Kalsit madenciliğinin geleceğinde optik ayırma teknolojilerinin yeri ve önemi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(1), 40-46.
 • [24] Lakatos, S., Burda, C., Sinescu, C., Negrutiu, M. 2005. Shade matching of titanium porcelain. TMJ, 55(1), 74-79.
 • [25] Toraman, Ö.Y., Çayırlı, S., Uçurum, M. 2016. The grinding aids effect of moisture triethanolamine tea and ethylene glycol eg on grinding performance and product quality of calcite. International Journal of Engineering Research Science, 2(12), 121-128.

Investigation of the Usability of Kırşehir Region Marbles as Micronized Calcite

Year 2022, Volume: 6 Issue: 2, 178 - 191, 30.12.2022
https://doi.org/10.29002/asujse.1179592

Abstract

Within the scope of this study, it is aimed to determine the potential micronized calcite fields in the Kırşehir region and to bring these fields into industries such as paper, paint, ceramics, plastic, agriculture and livestock in the future. The mineralogical petrographic, geochemical and color analyzes were carried out on samples taken from 7 different regions in the study area. With geochemical analysis, the values of the samples such as CaCO3, SiO2 and Fe2O3, as well as the whiteness degrees were determined as a result of color analysis. According to the results obtained, MK-1, MK-2, MK-3, MK-4, MK-5, MK-6 regions have provided the necessary values for the paint, paper and plastic industry. However, considering the impurities of CaCO3, Fe2O3 and MgO, it has been determined that they are not in the required standards for the ceramic industry. The MK-7 region, where the regions were evaluated in terms of whiteness values, was found to be suitable only for the agriculture and livestock sector, and it was determined that the other regions met the criteria of the paint, paper, plastic and ceramic sectors.

References

 • [1] Küçük, S. 2010. Kalsit madeninin ekonomik önemi, sektörün sorunları ve Niğde ili uygulaması. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y. Lisans Tezi, 249 s., Niğde.
 • [2] Yücetürk, G. 2010. Yapay mermerde kullanılan kuvars ve kalsit minerallerin fizikomekanik özellikleri. SDU International Journal of Technologic Sciences, 2(3): 72-80.
 • [3] Şahin, N. 1978. Türkiye kalsit olanakları ve kalsitin endüstriyel hammadde olarak hazırlanması. Bitirme Çalışması, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • [4] Deniz, V. 2018. Mermer atıklarının mikronize kalsit olarak değerlendirilme potansiyeli. Presented at the Mermer ve Çevre Çalıştayı, Muğla.
 • [5] DPT, 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2618-ÖİK: 629, Ankara.
 • [6] Kılıç, Ö. 2015. Çöktürülmüş kalsiyum karbonat üretimi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1), 79-86.
 • [7] Özdemir, S.K., Özdemir, E. 2013. Delikli nano CaCO3 üretimi. 3. Sanayi Şurası, Ankara.
 • [8] Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. 1981. Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics 75, 181–241.
 • [9] Koçyiğit, A. 1991. Changing stress orientation in progressive intra-continental deformation as indicated by the neotectonics of the Ankara region, (NW central Anatolia). TAPG Bulletin 3/1, 48–55.
 • [10] Şengör, A.M.C. 1979. The North Anatolian transform fault: its age, offset and tectonic significance. Jour. Geol. Soc. Lond., 136, pp. 269-282.
 • [11] Görür, N., Tüysüz, O., Şengör, A.M.C. 1998. Tectonic evolution of the central Anatolian basins. International Geology Review 40, 831– 850.
 • [12] MTA, 2002. 1/500.000 Türkiye Jeoloji Haritası. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • [13] Çayırlı, S. 2020. Kalsitin yüzey modifikasyonu: Bölüm II. Karakterizasyon yöntemleri ve kalite kontrol süreçleri. Bilimsel Madencilik Dergisi, 59(1), 65-78.
 • [14] Industrial Minerals, 2011. High Purity Limestone Quest., 48-52.
 • [15] McDonald, R. 1997. Colour physics for industry. Society of Dyers and Colourists, Second Edition, England.
 • [16] Uçurum, M. 2014. Kaplı kalsit üretimi ve ürün özellikleri. MT Bilimsel, (6), 1-10.
 • [17] Yeşil, Y. 2010. Melanj elyaf karışımlarında renk değerlerinin yeni bir algoritma geliştirilerek tahmin edilmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 288 s., Adana.
 • [18] Şahinbaşkan, T. 2002. Masaüstü yayıncılıkta renk ayırım parametrelerinin saptanması. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 227 s., İstanbul.
 • [19] Speirs, H.M. 1998. Introduction to prepress. Pira International, UK.
 • [20] Brues, S. 2000. Postscriptium on Color Management. Gretag Macbeth, İsviçre.
 • [21] Özcan, A. 2008. Kağıt yüzey pürüzlülüğünün L*a*b* değerleri üzerine etkisinin belirlenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(14), 53-61.
 • [22] Acar, K. 2009. Fluoresans renkler içeren boyama reçetesi tahmin algoritmalarında başarının artırılmasına yönelik yeni bir yöntem. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 424 s., İstanbul.
 • [23] Uçurum, M. 2015. Kalsit madenciliğinin geleceğinde optik ayırma teknolojilerinin yeri ve önemi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(1), 40-46.
 • [24] Lakatos, S., Burda, C., Sinescu, C., Negrutiu, M. 2005. Shade matching of titanium porcelain. TMJ, 55(1), 74-79.
 • [25] Toraman, Ö.Y., Çayırlı, S., Uçurum, M. 2016. The grinding aids effect of moisture triethanolamine tea and ethylene glycol eg on grinding performance and product quality of calcite. International Journal of Engineering Research Science, 2(12), 121-128.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Gökhan EKİNCİOĞLU 0000-0001-9377-6817

Zeynel BAŞIBÜYÜK 0000-0003-2845-148X

Furkan BÜYÜKBAYRAK 0000-0003-1564-7854

İlkay KAYDU AKBUDAK 0000-0003-0884-5991

Project Number KMY.A4.21.003
Publication Date December 30, 2022
Submission Date September 24, 2022
Acceptance Date December 22, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA EKİNCİOĞLU, G., BAŞIBÜYÜK, Z., BÜYÜKBAYRAK, F., KAYDU AKBUDAK, İ. (2022). Kırşehir Bölgesi Mermerlerinin Mikronize Kalsit Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Aksaray University Journal of Science and Engineering, 6(2), 178-191. https://doi.org/10.29002/asujse.1179592

Aksaray J. Sci. Eng. | e-ISSN: 2587-1277 | Period: Biannually | Founded: 2017 | Publisher: Aksaray University | https://asujse.aksaray.edu.tr
ASUJSE is indexing&Archiving in

crossref-logo-landscape-100.png    scholar_logo_30dp.png          oaliblogo2.jpg   GettyImages_90309427_montage_255x130px.png search-result-logo-horizontal-TEST.jpg

22644 EBSCOCreative Commons License