Yonerge

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

“AKSARAY UNIVERSITY JOURNAL of SCIENCE and ENGINEERING”

DERGİSİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1-

(1)    Bu yönergenin amacı Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan “Aksaray University Journal of Science and Engineering” dergisine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2)    Dergi, fen bilimleri ve teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak fen bilimlerinin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

(3)    Dergi, temel bilimler ile mimarlık ve mühendislik alanlarındaki bilimsel çalışmalara yer veren hakemli bir dergidir.

Dayanak

Madde 2-

(1)    Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine, 5187 sayılı Basın Kanunun (09.06.2004) 5, 6 ve 7. maddelerine ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan, “Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Kitaplar Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik’e dayanarak düzenlenmiştir.

İçerik

Madde 3- Dergiye gönderilen yazılar;

(1)   Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak araştırmaya dayalı özgün çalışma niteliklerini taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

(2)   Daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olmalıdır.

(3)   Dergide ayrıca bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayınlanmamış bildiri, biyografi ve derleme makalesi, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviri ve kitap eleştirisi de olabilir.

(4)   Yazım dili Türkçe ya da İngilizcedir. Türkçe gönderilen çalışmalarda İngilizce özet ve anahtar kelimeler olmak zorundadır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen

Dergi: “Aksaray University Journal of Science and Engineering” dergisini,

Dergilerin Sahibi: Aksaray Üniversitesi Rektörü’nü,

Editör: “Aksaray University Journal of Science and Engineering” dergisinin editörünü,

Editör Yardımcısı: Editör tarafından gerekli hâllerde belirlenen öğretim üyelerini,

Yayın Kurulu: Alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan öğretim üyelerini,

Yazı İşleri Müdürü: Editör tarafından yazı işlerini yürütmek üzere belirlenen görevliyi,

Hakem: Makaleler hakkında görüş bildiren, konusunda uzman kişiyi,

Makale: Dergide yayımlanması için sunulmuş bilimsel yazıları,

Redaktör: Yayımlanması için sunulan makalelerin ön dil kontrolünü, basılmasına karar verilen makalelerin ve yayıma hazırlanacak derginin içinde yer alan her türlü metnin derleyip düzenlemesini üstlenen görevliyi,

Şekil ve Dizgi Sorumlusu: Dergilerde yayımlanacak makalelerin şekil, dizgi işlerini, sayfa düzenlemesini ve fotoğraflarını derginin formatına uygun hâle getiren görevliyi,

Teknik Koordinatör: Basılmasına karar verilen makalelerin yayın hâline dönüşmesini sağlayan, teknik süreci yürüten, teknik süreçle ilgili olarak; baş editörler, konu editörü, redaktör, dergi sorumluları, dizgi sorumlusu, şekil sorumlusu, matbaalar ve diğer birimler ile koordinasyonu sağlayan görevliyi,

Dergi Sekreteri: Aksaray Üniversitesi bilimsel dergilerinde sekretarya işlerini yürüten görevliyi, ifade etmektedir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Dergideki Görevler, Görev Süreleri ve Dergi İşleyişi

Dergi Sahibi

MADDE 5- Aksaray Üniversitesi Rektörü’dür.

Editör

MADDE 6- 

(1)   Editör, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürüdür veya Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü tarafından 3 yıllığına atanan fen bilimleri alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan öğretim üyesidir.

(2)   Editör, yayın kurulu başkanı olarak derginin bilimsel saygınlık kazanması ve bilim ortamına katkı sağlaması amacıyla hakem ve yazı seçimi işleriyle ilgili sorumlulukları üstlenir.

(3)   Editör, dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapmak için belli dönemlerde yayın kurulunu toplantıya çağırır.

(4)   Makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair nihai kararı verir.

 

Editör Yardımcıları

MADDE 7-

(1)    Editör tarafından editör yardımcılığı ihdas edilebilir veya kaldırılabilir.

(2)    Teknik konularda ve yazıların takibinde editöre yardımcı olurlar.

(3)    Yayın kurulu üyesi olarak çalışırlar.

(4)    Editörün görev süresi bittiğinde editör yardımcılarının görev süresi de biter.

Yayın Kurulu

MADDE 8-

(1)   Yayın Kurulu üyeleri, Enstitüye bağlı anabilim dallarının önerisi ve editörün görüşü doğrultusunda alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkmış öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu onayı ile seçilirler. Görev süreleri 3 yıldır. Görevden alınan veya ayrılan kurul üyesi yerine yeni üye atanabilir.

(2)   Yayın kurulunun başkanı editördür. Yayın kurulu üye sayısı 6 kişiden az olamaz. Yayın Kurulu; en az 4 üye ile toplanabilir. Toplantılar sanal ortamda da yapılabilir.

(3)   Aksaray Üniversitesi dışında görev yapan öğretim üyelerinin yayın kurulu üyeliğine başvurusu enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(4)   Gerektiğinde dergiye gönderilen yazıları biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek, yazıların hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.

(5)   Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını ve makalelerin yayın sıralamasını önerir.

(6)   Özel sayı çıkarılmasına ilişkin önerileri değerlendirir.

Hakem Kurulu

MADDE 9- 

(1)   Dergiye sunulan makalenin içeriğine göre yayın kurulunca önerilebileceği gibi editör ve onun görevlendireceği yardımcıları tarafından da belirlenebilir.

(2)   Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek ayrıntılı rapor verirler ve yayına uygun olup olmadığına ilişkin önerilerini sunarlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10- 

(1)      Bu yönergede yer almayan hususlarda yönergenin dayanağını oluşturan yasa ve yönetmelik hükümleri ile genel hükümler uygulanır.

(2)      İlgili yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu yönerge, Aksaray Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(3)      Bu yönerge hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.